Promjene ovršnog zakona

Zakonom o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 131/20.) koji je stupio na snagu 28. studenoga 2020. godine izmijenjen je čl. 172. Ovršnog zakona kojim su uređeni primici zaštićeni od ovrhe. Tom izmjenom poslodavcima je omogućeno pored dosada definiranih primanja isplaćivati na radnikov zaštićeni račun i slijedeća neoporeziva primanja:
 
  1. Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima.

  2. Sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata, koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore.

  3. Novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom.

  4. Dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima.

  5. Pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima.

  6. Naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze.

  7. Sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na temelju važećih propisa isplaćuje sindikat.

  8. Sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava.

  9. Nagrade učenicima i studentima te troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima.

  10. Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom.
 
Promijenjena je i visina minimalne plaće za 2021. godinu i ona iznosi 4.250,00 kn.

Izvor:
Narodne Novine
www.nn.hr
 

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.