Potpore za očuvanje radnih mjesta

Dana 23.03.2020. započele su prijave za potpore za očuvanje radnih mjesta prema određenim mjerama.

Razdoblje i trajanje mjere odnosi se na period od 1.3.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca. 

VISINA POTPORE 

 • Iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
 • Iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu , s tim da djelatnici na nepunom radnom vremenu moraju odraditi minimalno 20 sati tjedno.
 • Razmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite 

BITNE SMJERNICE 

 • Poslodavac treba isplaćivati plaće radnicima, a iznos potpore će HZZ isplatiti poslodavcu 
 • Radnicima će se po uobičajenom načinu obračunati i  isplatiti neto iznos plaće iz ugovora o radu.
 • Ako koristite odgodu poreznih davanja, nećete platiti poreze i doprinose
 • Ukupan iznos obračunate plaće će se kao i do sada prikazivati kao trošak plaća 
 • A HZZ će isplatiti potporu koju ćete u poslovnim knjigama prikazati kao prihod.
 • Taj prihod od potpora neće povećati poreznu osnovicu za 2020.godinu 
 • HZZ ima rok od 10 dana za obradu dobivene prijave 
 • Za navedenu mjeru nije postavljen uvjet da poslodavac mora zadržati dogovorenu punu plaću, odnosno ne postoji ograničenje o smanjenju plaća ako se tako ugovori s radnicima kroz anekse ugovora o radu. 
 • Vjerujemo da će tako vrijediti, što znači da ako bi poslodavac ugovorio minimalnu plaću, ista bi se refundirala kroz dobivenu potporu u punom neto iznosu.   

TKO MOŽE TRAŽITI POTPORU

POSLODAVCI IZ PRIHVATLJIVOG SEKTORA I POSLODAVACA:

 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
 • prijevoza i skladištenja,
 • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj,

TVRTKE KOJE SU ZATVORENE SUKLADNO ODLUCI STOŽERA

 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite 

POSLODAVCI KOJI IMAJU POTEŠKOĆA U POSLOVANJU ZBOG POSEBNIH AKTIVNOSTI

 • drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.
Poslodavci koji su unazad 12 mjeseci otvorili tvrtku i koji koriste sredstva za samozapošljavanje ne mogu koristi mjeru (jer im država plaća doprinose).


ZA KOJU SKUPINU RADNIKA

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca:

 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., uz izuzeće poslodavaca kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta.
 • Preporuka je da se zatraži potpora za očuvanje radnih mjesta i za radnike za koje se već koristi neka  od mjera APZ-a, jer će Zavod staviti u mirovanje sve postojeće mjere 
 • kako bi se sredstva preusmjerila u ovu potporu, a iste će se  aktivirati naknadno i  prolongirat će se rok za trajanje mirovanja tih postojećih mjera. Ovo je informacija koju smo dobili telefonski iz HZZ.

UVJET - BROJ ZAPOSLENIKA

Poslodavcima koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.
Poslodavcu se ne može odobriti potpora ako je došlo do pada broja zaposlenih u razdoblju od 20.32020.  do dana predaje Zahtjeva za dodjelu potpore ako je postotak pada zaposlenosti veći:

 • od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika,
 • od 20% Mala poduzeća,
 • od 15% Srednja poduzeća,
 • i 10% Velika poduzeća.

U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.

VAŽNO: Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
Ujedno, poslodavac gubi time pravo na potporu. 
Isti broj radnika se mora zadržati i u naredna tri mjeseca nakon korištenja potpore.
Znači, nema niti otpuštanja, niti zapošljavanja novih radnika sve dok ne isteknu tri mjeseca nakon korištenja potpore.
U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.
Produženje ugovora na određeno radnicima koji su zaposleni na dan predavanja zahtjeva neće se smatrati novim zapošljavanjem.
Poslodavci kojima bude dodijeljena potpora za očuvanje radnih mjesta ne smiju uvoziti stranu radnu snagu.

POPUNJAVANJE OBRAZACA

U obrascu 2.HZZ- ZAHTJEV bit će potrebno opisati razloge zbog kojih se traži potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom 1.HZZ Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju poslodavci daju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Opisno razlozi: 

 • Pad prometa
 • Otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • Otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • Nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • Nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • Poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta

Važno:

 • Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga,
 • Poslodavci koji su zatvoreni po odluci stožera kao razlog stavljaju pad prometa i kao dokaz dostavljaju samo presliku Odluke.

Za poslodavce koji imaju poteškoća u poslovanju zbog posebnih aktivnosti tj nisu zatvoreni odlukom Stožera, dokumentacija u nastavku je krucijalna.
Kako bi dokazali poteškoće u poslovanju:

 • tražite kupce potpisane raskide ugovora i potpisane dopise o otkazivanju narudžbe,
 • od dobavljača iz inozemstva zatražite da vam potpišu da nisu u mogućnosti dostaviti robu,
 • pripremite ugovore sa strateškim dobavljačima iz inozemstva s kojim je vidljivo da nabavljate stratešku robu izvana,
 • dokažite da obavljate vrstu djelatnosti koja je u nemogućnosti trenutno obavljati posao,
 • dokažite da su poslovi radnika vezani za određene djelatnosti i da trenutno nemaju posla.

 
Tabličnu usporedbu prihoda trebaju priložiti poslodavci iz prihvatljivog sektora i poslodavaca te  poslodavci koji imaju poteškoća u poslovanju zbog posebnih aktivnosti-pogledati na kraju članka tablicu koju je objavio HZZ. Molim dati projekciju prihoda sukladno navedenom.
Zavod će po potrebi tražiti dokaze, primjerice interne evidencije (izliste iz sustava za društva koja imaju blagajne), ili predane PDV obrasce, tako da ako ne očekujete pad prihoda jer primjerice imate fiksne paušale za usluge koje izdajete svaki mjesec po ugovoru, a za koje ste svjesni da nećete u ovom trenutku moći nikako naplatiti, razmotrite opcije dogovora sa kupcima oko fakturiranja u sljedeća 3 mjeseca.
Također, potrebno je popuniti excel tablicu 3. HZZ POPIS RADNIKA, a ako imate radnike na mjeri HZZ i tablicu 4. HZZ POPIS RADNIKA PO MJERAMA.
Poduzete aktivnosti za očuvanje radnih mjesta – U zahtjevu treba navesti koje ste mjere poduzeli, recimo rad od kuće, upućivanje radnika na godišnji odmor, preraspodjela radnog vremena, skraćivanje radnog vremena, itd...

OBVEZE POSLODAVCA

U slučaju dobivanja potpore, poslodavac će imati obvezu:

 • u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ako je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, ukoliko isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu. 
 • poslodavac će trebati dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći radnicima za koje koristi potporu do kraja mjeseca za koji je isplaćena potpora, a koji sadrži tablicu s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.            

Ugovor koji poslodavac potpisuje s HZZ-om nakon što HZZ odobri mjeru nije gotov, a u njemu će biti detaljnije razrađeni uvjeti korištenja i obveze poslodavca, te eventualne sankcije

Objavljeno na HZZ: 
Primjer tablične usporedbe prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev (u primjeru je to OŽUJAK 2020. ) s istim mjesecom prethodne godine, 
uz projekciju prihoda (označeno crvenom bojom) u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Primjer usporedbe

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.