Potpore za očuvanje radnih mjesta 26.03.2020. - s izmjenama i dopunama

Nastavno na promjene zbog korona virusa u nastavku vam donosimo izmjene i dopune Odluke o potpori  za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom.
Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) dopunjuje se kako slijedi


Cilj mjere

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. 


Ciljane skupine poslodavaca

Poslodavci iz sektora: 
 • djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, 
 • prijevoza i skladištenja,
 • radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaj, 
 • poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave),
 • i drugi poslodavci koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti. 
Gore navedeni sektori i poslodavci čine Prihvatljive sektore i poslodavce.


Ciljane skupine radnika

Radnici zaposleni kod poslodavaca iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca. 
 • ne uključuje vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste i sl., 
Navedeno se ne odnosi  na poslodavce:
 • kod kojih je zaposleno do 10 radnika i vlasnika obrta bez obzira na broj zaposlenih. 
Ukoliko više poslovnih subjekata imaju istog osnivača/ vlasnika koji pojedinačno  zapošljavaju manje od 10 radnika, a u ukupnom broju zaposlenih ima više od 10 radnika, na njih se ne primjenjuje izuzeće,  odnosno za vlasnike, suvlasnike, osnivače, članove uprave, direktore, prokuriste ne odobrava se potpora.
U ciljanu skupinu radnika ulaze svi osiguranici kod predmetnog poslodavca (bez obzira  li je li  radnik  na određeno ili neodređeno, radi li se o građanima RH, EU ili trećih zemalja, je li rade u punom ili nepunom radnom vremenu ili imaju neki od statusa poput samohranog roditelja, hrvatskog branitelja i izaslanog radnika) osim umirovljenika i stranih radnika iz trećih zemalja kojima je prestala važiti dozvola za boravak i rad. 


Razdoblje i trajanje

Od 01.03.2020. i dalje, a najduže do 3 mjeseca. 


Visina subvencije 

 • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.
 • Srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite.
Važno:
 • Ova potpora nema obilježja državne potpore male vrijednosti jer je sastavni dio gospodarskih mjera Vlade RH koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima. Usmjerena je na poslodavce koji obavljaju gospodarsku djelatnost.
 • Mjera se ne odnosi na poslovne subjekte čiji su osnivači Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave i imaju vlasničke udjele od 25% ili više, uz izuzeće poslodavaca iz Sektora C: Prerađivačka industrija i Sektora I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.
 • Poslodavci koji koriste mjere HZZ-a i drugih davatelja, a kojima je opravdani trošak trošak plaće, ne mogu istovremeno koristiti obje mjere. Zabrana kumulacije opravdanog troška iste namjere po različitim mjerama.
Poslodavci mogu odabrati: 
 • Mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima mjera APZ-a HZZ-a koji uključuju trošak plaće i koristiti ovu mjeru.
 • Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje, na način da je isto regulirano Aneksom ugovora. 
 • Za radnike  zaposlene nakon 29. veljače 2020.g. bez obzira na razlog zapošljavanja ne može se odobriti potpora osim kada se radi o zapošljavanju zamjene  za radnike za koje se koristila Potpora, a  ugovori o radu  nisu otkazani krivnjom poslodavca
 • Poslodavci koji nisu isplatili plaću/e za veljaču 2020.g., ne mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost Odlukom Stožera civilne zaštite, a i inspekcijskim nadzorom je utvrđeno kršenje zabrane ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode ne mogu koristiti potporu.
 • Poslodavci koji imaju aktivne ugovore po mjeri Potpore za samozapošljavanje mogu koristiti ovu mjeru za sebe i ostale zaposlene.
Ukoliko koriste Potporu za očuvanje radnih mjesta  nastupa mirovanje ugovornih obveza po aktivnim ugovorima. 
Istekom razdoblja korištenja ove mjere nastavljaju u preostalom razdoblju koristiti mjeru APZ-a koju su prvotno stavili u mirovanje,  na način da je isto regulirano Aneksom ugovora. 
 • Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO - a do 29.02.2020. godine mogu koristiti mjeru.
 • Poslodavcima  koji su imali pad broja zaposlenih od 01. do 20. ožujka 2020. godine može se odobriti potpora.
Poslodavac gubi pravo na potporu ukoliko je od 20. ožujka 2020.g. do trenutka isplate potpore imao pad zaposlenosti veći:
 • od 40 % kod poslodavaca koji zapošljavaju do 10 radnika, 
 • od 20% Mala poduzeća, 
 • od 15% Srednja poduzeća,
 • i 10% Velika poduzeća.
U isto ne ulazi istek ugovora o radu na određeno vrijeme, odlazak radnika u mirovinu i otkaz skrivljenim ponašanjem radnika.
 

Način odabira korisnika
Javni poziv
Kriteriji
 
Ako Poslodavac obavlja više djelatnosti i neke ne može obavljati zbog Odluke Stožera civilne zaštite, a u preostalom dijelu djelatnosti ima pad poslovnih aktivnosti ili neki od drugih opravdanih razloga i i za sve želi ostvariti potporu, mora predati odvojene zahtjeve prema razlogu opravdanosti.

Poslodavci iz Prihvatljivih sektora i poslodavaca trebaju:
1. opisati razloge zbog kojih traže potporu za očuvanje radnih mjesta i isto potkrijepiti dokazima te potvrditi potpisanom Izjavom o točnosti podataka i razloga, a koju daju pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Opisno razlozi:
 • pad prometa 
 • otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, seminara i sl.
 • otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi
 • nemogućnost isporuke gotovih proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i sl.
 • nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad
 • poslodavac također navodi aktivnosti koje je poduzeo u svrhu očuvanja radnih mjesta
 • Za dodjelu potpore potrebno je ispuniti i dokazati jedan od navedenih razloga, nema kumulacije razloga. 
Navedeno je sastavni dio Zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta.


Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji Odlukom Stožera civilne zaštite ne obavlja djelatnost:
1. Dostaviti presliku Odluke, ukoliko se radi o Odluci Stožera civilne zaštite na regionalnoj i lokalnoj razini ili Odluke drug nadležnog tijela kojim se zabranjuje rad.
 
Dokumentacija koju uz Zahtjev dostavlja Poslodavac koji ima poteškoća u poslovanju zbog posebnih okolnosti:
1. Dokaze o otkazanim ugovorima, ugovorenim poslovima, problemima u transportu i isporuci robe ili nabavci repromaterijala i sirovina i drugo.

Obrazloženje  pada prihoda:  Dostaviti tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen zahtjev sa istim mjesecom prethodne godine,  uz  projekciju prihoda u narednom razdoblju za tri mjeseca s usporedbom istog razdoblja prethodne godine.

Ako poslodavac posluje kraće od 12 mjeseci dostavlja tabličnu usporedbu prihoda do kraja mjeseca u kojem je podnesen Zahtjev s prethodnim mjesecom prije podnošenja Zahtjeva. (primjer ožujak 2020 - veljača 2020.).

Prihvatljiv je pad veći od 20%.

Zavod u svrhu dokazivanja opravdanosti potpore za očuvanje radnih mjesta kada iz dostavljene dokumentacije nije vidljiva opravdanost može zatražiti i drugu dokumentaciju npr. kvartalnu Prijavu PDV-a za usporedno razdoblje 2020./2019. i sl.

Dokumentacija dostupna na web stranici Zavoda koju popunjava i dostavlja Poslodavac

Obrazac Zahtjeva s pripadajućim tablicama. Obrazac Zahtjeva standardizirani je obrazac dostupan na internetskoj stranici Zavoda ili na stranici www.mjere.hr

Izjava o točnosti podataka i razloga za korištenje potpore. 

Zahtjev se predaje on line, elektroničkom poštom (e-mail) ili u nadležnu službu Zavoda prema sjedištu poslodavaca. 

Obveze poslodavca
 • Odmah ili najkasnije u roku od 8 dana obavijestiti Zavod ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu s pojedinim radnikom s točnim datumom i razlogom otkaza.
 • Za opravdano otkazane ugovore o radu, što uključuje istek ugovora na određeno, sporazumni otkaz na zahtjev radnika, osobno uvjetovani otkaz, odlazak radnika u mirovinu i otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika, poslodavac ostvaruje pravo na isplatu prema danima koje je osoba odradila u mjesecu otkaza.
 • Ukoliko je došlo do otkaza ugovora o radu krivnjom poslodavca, isti ne ostvaruje pravo na isplatu za radnika kojem je otkazan ugovor za odrađeni mjesec ili dane u mjesecu koji dospijevaju za isplatu.
 • Poslodavac se obvezuje Zavodu dostaviti dokaze o isplaćenoj plaći za prethodni mjesec, najkasnije do 5. u tekućem mjesecu u kojem dospijeva isplata iznosa Potpore, izuzev za prvu isplatu potpore.
 • Pod dokazom o isplaćenoj plaći smatra se Izjava pod kaznenom i materijalnom odgovornošću potpisana od strane vlasnika, direktora ili druge ovlaštene osobe, ili drugi financijski dokument iz kojeg je razvidno da je izvršena obveza isplate plaće ili tablica s popisom radnika, uz vlastoručni potpis radnika i datum isplate.
Obveze Zavoda
 • ­Zaprimiti i obraditi zahtjev korisnika u roku od 10 dana od dana zaprimanja cjelokupne dokumentacije
 • ­Obavijestiti korisnika o odobrenom zahtjevu i potpisati ugovor o dodjeli sredstava
 • ­Osigurati redovitu isplatu sredstava
 • ­Prije isplate sredstava provjeriti statuse radnika za koje se isplaćuje potpora
 • ­Prije isplate provjeriti solventnost poslodavca
 • ­Obavljati redovitu kontrolu broja radnika u razdoblju ugovorne obveze 
Poslodavac može uputi prigovor na dostavljenu obavijest o ocjeni Zahtjeva u roku 8 dana od dana zaprimanja obavijesti. 
Prigovor se upućuje na Hrvatski zavod za zapošljavanje, Središnji ured, Odjel mjera aktivne politike zapsošljavanja, Savska c. 64, Zagreb.
Središnji ured je u obvezi u roku 10 dana odgovoriti na prigovor.
Isplate sredstava
Do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.