Porezne promjene od 1.siječnja 2021.godine


Prenosimo vam novosti o promjenama poreznih propisa koji su objavljeni 11.12.2020. 
Dio promjena stupa na snagu u tijeku 2021.godine, a u nastavku navodimo promjene koje stupaju na snagu 1.1.2021.

Porez na dodanu vrijednost 

 • Povećan je prag za primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama s 7,5 mil kn na 15 mil kn. Porezni obveznici koji nisu u 2020. ostvarili isporuke veće od 15 mil kn, mogu od 1. siječnja 2021. godine obračunavati i plaćati PDV na temelju naplaćenih naknada. Ako ste zainteresirani za obračun pdv-a prema naplaćenim naknadama molimo Vas da se obratite svom glavnom knjigovođi. Zahtjev je potrebno predati do 20.siječnja 2021. 
 • Omogućuje se primjena obračunskog PDV-a pri uvozu dobara iz trećih zemalja.  Smatra se da je PDV pri uvozu plaćen ako ga porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a porezni obveznik zatraži odgovarajućim popunjavanjem carinske deklaracije kojom se dobra puštaju u slobodni promet.

Porez na dobit 

 • Za  porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 milijuna kuna godišnje smanjuje se porezna stopa s 12% na 10%. Oporezivanje dobiti po stopi 10% primjenjivat će se prvi puta za dobit ostvarenu u 2021. godini. Ako su u 2020.godini ostvareni prihodi do 7,5 milijuna kuna, snižena stopa od 10% primjenjivat će se već kod izračuna predujma poreza na dobit za 2021.godinu (u obrascu PD za 2020.godinu).
 • Smanjuje se stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10% prilikom isplate dobiti inozemnim dioničarima i članovima društva koji nisu fizičke osobe.
 • Smanjuje se stopa poreza po odbitku za nastupe inozemnih izvođača s 15% na 10%.

Porez na dohodak

 • Smanjuju se stope poreza na dohodak. U nastavku navodimo promjene poreznih stopa poreza na dohodak po vrstama dohotka. 
Vrsta dohotka Stara stopa Nova stopa
Dohodak od nesamostalnog rada  24 % do 30.000,00 kn (mjesečno) 20 % do 30.000,00 kn (mjesečno)
Dohodak od nesamostalnog rada  36 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno) 30 % iznad 30.000,00 kn (mjesečno)
Godišnji porez na dohodak 24 % do 360.000,00 kn 20 % do 360.000,00 kn
Godišnji porez na dohodak 36 % iznad 360.000,00 kn 30 % iznad 360.000,00 kn
Drugi dohodak 24% 20%
Dohodak od najma (zakupa) 12% 10%
Dohodak od imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi kamata 12% 10%
Dohodak od kapitala po osnovi izuzimanja imovine i korištenja usluga 36% 30%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 12% 10%
Dohodak od kapitala po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 24% 20%
Dohodak od kapitala po osnovi dividendi i udjela u dobitku 12% 10%
Drugog dohotka po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 54% 60%


Nove stope se primjenjuju od 1.1.2021. te će se primijeniti i na obračun plaće za prosinac koja će se isplaćivati u siječnju 2021.
Isplata dividendi i udjela u dobiti koje su ostvarene do 29.2.2012. i dalje ostaju neoporezive, osim za razdoblje od 1.1.2001. do 31.12.2004.

 • Trošak cijepljenja protiv zaraznih bolesti što ga poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće na svoj teret omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, neovisno o načinu podmirenja troška cijepljenja, ne smatraju se plaćom. Ovo je već bilo propisano  s primjenom do 31.12.2020., ali se sad ovaj trošak porezno  priznaje i od 1.1.2021. bez roka primjene.
 • Osnovice za obračun doprinosa, prosječna, minimalna i poduzetnička plaća u 2021.:
Opis 2020 2021
Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa 3.321,96 3.488,78
Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa 52.452,00  55.086,00
Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa 629.424,00 661.032,00
Prosječna plaća u RH (za ograničenje ovrha) 6.434,00 6.724,00
Najniža mjesečna osnovica za doprinose za članove uprava ili izvršnih direktora 5.682,30 5.967,65
Minimalna plaća 4.062,51 4.250,00
Poduzetnička plaća 9.616,20 10.099,10
 • S obzirom na novi iznos minimalne plaće za 2021., povećava se i iznos novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom, te novčana naknada počevši za siječanj 2021. iznosi 850,00 kn (4.250,00 x 20%) mjesečno za svaku manje zaposlenu osobu s invaliditetom.

Fiskalizacija u prometu gotovinom 

1.1.2021. stupaju na snagu već prije donesene  izmjene Zakona o fiskalizaciji.

 • Na fiskaliziranim  računima koji sadrže JIR i ZIK bit će obavezan i QR kod.
 • Propisuje se obveza fiskaliziranja računa putem samoposlužnih uređaja. 
 • U roku od 90 dana propisat će se izmijenjeni iznosi blagajničkog maksimuma.

Poduzetnici kojima je zabranjen rad mogu do 15. veljače 2021. godine podnijeti Zahtjev za nadoknađivanje fiksnih materijalnih troškova

 • Porezna uprava je na svojim mrežnim stranicama objavila Uputu o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova koji se odnose na prosinac 2020. godine. Troškovi se nadoknađuju kao dio potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, poduzetnicima kojima je odlukom Stožera Civilne zaštite zabranjen ili ograničen rad. Uputom je definirano koji poduzetnici imaju pravo na nadoknadu troškova, u kojem iznosu i za koje troškove. Sastavni dio Upute je Zahtjev, koji se podnosi u formi tablice na kojoj se troškovi iskazuju po prirodnoj vrsti. Zahtjev se u pravilu podnosi elektroničkim putem i ne prilažu se kopije računa. Računi za koje se traži nadoknada u obliku državne potpore, moraju biti plaćeni. Zahtjev se može podnijeti do 15. veljače 2021. godine. Nakon što Porezna uprava obradi Zahtjev i odobri nadoknadu troškova, tu će informaciju proslijediti Zavodu za zapošljavanje, a Zavod će poduzetnicima  isplaćivati odobrenu potporu

Privremeno ukidanje obveze plaćanja članarine HGK za neke djelatnosti
Privremeno se ukida obveza plaćanja članarine HGK za članice koje obavljaju sljedeće djelatnosti:

 • H4931 Gradski i prigradski prijevoz
 • H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.)
 • I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
 • I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
 • I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
 • J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova
 • N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
 • P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
 • P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture
 • R9001 Izvođačka djelatnost
 • R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 • R9003 Umjetničko stvaralaštvo
 • R9004 Rad umjetničkih objekata
 • R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja
 • R9311 Rad sportskih objekata
 • R9312 Djelatnosti sportskih klubova
 • R9313 Fitness centri
 • R9319 Ostale sportske djelatnosti
 • R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
 • R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Prema navedenoj Odluci, članice koje obavljaju navedene djelatnosti nemaju obvezu plaćanja članarine HGK u razdoblju od 1. studenog do 31. prosinca 2020. godine.

BREXIT

Od 1. 1. 2021. u odnosima između EU i UK primjenjivat će se pravila i postupci za oporezivanje kao između EU i bilo koje treće zemlje.
Na isporuke dobara između država članica EU i UK primjenjivat će se PDV pravila za uvoz odnosno izvoz robe s trećim zemljama. 

Ako prijevoz dobara iz EU započne do 31.12.2020., a dobra stignu u UK nakon 31. 12. 2020., smatra se da je isporučitelj obavio isporuku dobara unutar EU. Ako prijevoz dobara iz UK započne prije 31.12.2020., a dobra stignu u EU nakon 31. 12. 2020. smatra se da je primatelj obavio stjecanje dobara u EU.

Odredbe prava EU o PDV-u u pogledu dobara nastavljaju se primjenjivati u Sjevernoj Irskoj i nakon 31.12.2020. To znači da za isporuke dobara između EU i Sjeverne Irske pravila i postupci za oporezivanje ostaju isti kao prije.

Izvor:
Narodne Novine
Ministarstvo financija - Porezna uprava
RRiF

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.