Porez na dohodak i plaće

Nastavno na promjene poreznih zakona od 01.01.2020., u nastavku vam donosimo još neke nove obavijesti:

Neoporezivi primici

Povećan je neoporezivi iznos prigodnih nagrada s 2.500,00 kn na 3.000,00 kn godišnje 
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije mogu se isplatiti neoporezivo do 2.500,00 kn godišnje uz uvjet da su podmirene bezgotovinskim putem na račun osigurajvajućeg društva (ugovor o osiguranju može sklopiti i radnik i poslodavac). Ograničenje na godišnjoj razini se odnosi na realizirane isplate, a ne na razdoblja osiguranja na koje se isplate odnose. 
Za određene neoporezive primitke propisuje novi rok podnošenja JOPPD na dan isplate ili sljedeći dan (dosada je rok bio 15-ti u mjesecu za prethodni mjesec).

Novi rok se odnosi na: 
  1. prigodne nagrade do 3.000,00 kn godišnje 
  2. novčane nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja  do 5.000,00 kuna godišnje 
  3. naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam do 2.500,00 kuna godišnje 
  4. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do 5.000,00 kuna godišnje
  5. naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih i fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi do visine stvarnih izdataka 
  6. premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacija do 2.500,00 kn godišnje podmirene bezgotovinskim putem 


Budući je do sada vrijedilo pravilo da se svi neoporezivi primici mogu prikazati u JOPPD obrascu do 15.tog u mjesecu za prethodni mjesec, o ovome će trebati povesti brigu ako sami isplaćujete ove primitke. U tom slučaju potrebno je odmah poslati obavijest u Data-link radi prijave u JOPPD obrazac.
Stoga pozivamo sve klijente da isplate ovih neoporezivih primitaka obavljaju ili zajedno s isplatom plaće, ili odvojeno, ali svakako preko odjela obračuna plaća.

Plaće  - primjena uvećanog osnovnog osobnog odbitka

Novi uvećani iznos osnovnog osobnog odbitka od 4.000,00 kn primjenjuje pri isplati svih plaća koje se isplaćuju od 1.siječnja 2020., bez obzira za koje se razdoblje isplaćuju.
Novi iznos osobnog odbitka od 4.000,00 kn primjenjuje se i na umirovljenike.
Iznos osnovice osobnog odbitka ostao nepromijenjen – 2.500,00 kn iz čega slijedi da su i svi ostali iznosi osobnog odbitka (za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te invalidnost/tjelesno oštećenje) ostali nepromijenjeni.

Tablica »Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje poreza i prireza u pojedinom poreznom razdoblju, a prema posebnom postupku porezne uprave«

POREZNO RAZDOBLJE

Godine rođenja mladih fizičkih osoba koje imaju pravo na umanjenje iz članka 46. stavka 2. Zakona u pojedinom poreznom razdoblju

OD 26 DO 30 GODINA –

50% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

DO 25 GODINA –

100% UMANJENJE POREZA I PRIREZA

2020.

1990., 1991., 1992., 1993. i 1994.

1995., 1996., 1997. …

2021.

1991., 1992., 1993., 1994. i 1995.

1996., 1997., 1998. …

2022.

1992., 1993., 1994., 1995. i 1996.

1997., 1998., 1999. …

2023.

1993., 1994., 1995., 1996. i 1997.

1998., 1999., 2000. …

2024.

1994., 1995., 1996., 1997. i 1998.

1999., 2000., 2001. …

2025.

1995., 1996., 1997., 1998. i 1999.

2000., 2001., 2002. …

 

Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2020.

Ovrha na stalnim novčanim primanjima ovisi o objavljenoj prosječnoj neto plaći iz prethodne godine. Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj - kolovoz 2019. iznosila je 6.434 kune.
Ako je neto plaća radnika koja se isplaćuje u siječnju 2020. i nadalje do 31. prosinca 2020. jednaka ili veća od 6.434 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 4.289,33 (2/3 od 6.434). Stoga, ako radnik primjerice ima neto plaću 10.000 kn, njemu se isplaćuje 4.289,33 kn, dok je iznos od 5.710,67 kn raspoloživ za ovrhu.
Ako je neto plaća radnika manja od 6.434 kn, od ovrhe je izuzet iznos od 3/4 neto plaće, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj radnika odnosno ovršenika (4.289,33 kn)!
Dakle, ako je iznos 3/4 neto plaće veći od iznosa 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj (4.289,33 kn) na zaštićeni se račun uplaćuje 2/3 prosječne neto plaće (4.289,33 kn). Međutim ako je 3/4 neto plaće manje od 2/3 prosječne neto plaće u RH (4.289,33 kn), na zaštićeni račun uplaćuje se 3/4 neto plaće.
Navedena ograničenja se ne odnose na ovrhu zbog zakonskog uzdržavanja djeteta, kao niti na naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja.
Radi naplate tih tražbina primjenjuju se drugačija ograničenja, a od ovrhe je izuzeto:
  • 1/2 neto plaće ako se ovrha provodi zbog naknade štete nastale radi narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja
  • 1/4 neto plaće ako se ovrha provodi zbog zakonskog uzdržavanja djeteta.

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Od 1.siječnja 2020. ukinuta je Mjera aktivne politike zapošljavanja za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.
Na osobe koje su do 31.12.2019. uključene u ovu mjeru, primjenjuju se uvjeti i kriteriji koji su bili važeći u trenutku potpisivanja ugovora.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.