Informacije za poduzetnike

Nastavno na promjene zbog korona virusa u nastavku vam donosimo informacije vezane uz razne obveze i pogodnosti poduzetnika u ovoj izvanrednoj situaciji.

Porezna uprava: Obavijest poreznim obveznicima o smanjenju visine mjesečnih predujmova poreza na dobit odnosno dohodak

 • Utvrđivanje smanjenja predujma poreza Porezne uprave po službenoj dužnosti
Porezni obveznici koji su zbog nastanka posebnih okolnosti obustavili poslovanje temeljem odluka nadležnih institucija (npr. Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, Klasa: 810-06/20-01/17, Ur.broj: 511-01-300-20-01 od 19. ožujka 2020.) za koje Porezna uprava ima saznanja, Porezna uprava će „po službenoj dužnosti“ utvrditi predujam poreza na dobit i predujam poreza na dohodak u iznosu od 0,00 kuna.
Ovom mjerom se obuhvaća porezna obveza koja dospijeva na naplatu u ožujku 2020. godine, dakle i predujam za veljaču 2020.  
 • Utvrđivanje smanjenja predujma temeljem zahtjeva poreznog obveznika

Porezni obveznik koji spada u skupinu poreznih obveznika kod kojih je zbog posebnih okolnosti došlo do smanjenja gospodarske aktivnosti odnosno, ako su naprijed navedene odluke posredno utjecale na smanjenje njihovih poduzetničkih aktivnosti, podnesi zahtjev za smanjenje predujam poreza na dobit odnosno dohodak te se istima predujam poreza može smanjiti, a moguće i na 0,00 kuna.
Kako bi se mogli utvrditi navodi iz zahtjeva porezni obveznik dužan je priložiti slijedeće:
Obveznici poreza na dobit podatke u skladu s člankom 48. stavkom 5. Pravilnika o porezu na dobit dostavljaju temeljna financijska izvješća za proteklo i tekuće porezno razdoblje (Bilancu i Račun dobiti i gubitka)
Obveznici poreza na dohodak u skladu s člankom 50. Pravilnika o porezu na dohodak obvezni su sastaviti i priložiti obračun koji sadrži sve bitne podatke iz godišnje porezne prijave koji se odnose na proteklo razdoblje 2020. godine 


Porezna uprava: Porezni tretman naknade troškova prijevoza u situaciji posebnih okolnosti

Uzimajući u obzir nastanak posebnih okolnosti, mišljenja smo kako se za vrijeme trajanja istih, a kada zbog objektivnih razloga javni prijevoz radnicima nije dostupan, a ranije im je omogućena mjesečna ili godišnja prijevozna karta i priznat neoporezivi iznos naknade troškova prijevoza (do visine stvarne cijene prijevozne karte odnosno javno objavljenih i dostupnih cjenika ovlaštenih prijevoznika), u slučajevima:
 • kada radnik za prijevoz na posao i s posla koristi usluge „taksi prijevoza“, neoporezivim primicima se mogu smatrati (uz neoporezivu naknadu troškova javnog prijevoza do visine troškova prijevozne karte) i isplaćene naknade troškova „taksi prijevoza“ do visine stvarno nastalih troškova, ali samo uz predočavanje vjerodostojnih isprava tj. računa.
 • kada radnik na posao i s posla putuje svojim privatnim automobilom (tj. ne koristi „taksi prijevoz“), da mu poslodavac može isplatiti neoporezivu naknadu za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru (uz neoporezivu naknadu troškova javnog prijevoza do visine troškova prijevozne karte).

Članarina HGK 

Hrvatska gospodarska komora donijela je odluku da se privremeno ukida obveza plaćanja članarine tvrtkama kojima je onemogućeno poslovanje za razdoblje od 01.ožujka do 31.svibnaja 2020.
HGK je objavila popis djelatnosti  koje su oslobođene plaćanja članarine.


Kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom 

 • Mjesečna naknada iznosi 812,50 kn  umjesto dosadašnjih 1.218,75 kn.
 • Obveza novčane naknade po stopi od 30% (1.218,75 kn) obračunava se zaključno sa zadnjim danom veljače 2020.
 • Poslodavci  u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja  oslobađaju  se obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od 1. travnja 2020.
Ujedno se odgađa se obveza plaćanja novčane naknade poslodavcima- obveznicima kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

Odgođene obveze plaćanja novčane naknade mogu se podmiriti obročnom otplatom u roku od 24 mjeseca od dana dospjelosti obveze.

Za vrijeme trajanja odgode plaćanja i obročne otplate obveze plaćanja novčane naknade ne obračunavaju se kamate i ne teče zastara.

U periodu odgode plaćanja novčane naknade poslodavci nisu dužni dostavljati dokumentaciju vezanu za odgodu plaćanja. Zavod prati stanje svakog obveznika putem sustava za praćenje i kontrolu kvotnog zapošljavanja.


Iznos potpora za očuvanje radnih mjesta i porez na dobit 

 • Potpore se u poslovnim knjigama prikazuju kao prihod.
 • Iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti neće povećati poreznu osnovicu poreza na dobit za 2020.godinu. 
 • Vrijedi i za pomjerenu poslovnu godinu (provjeriti detalje). 

Iznos potpora i porez na dohodak  

Obrtnicima koji poslovne knjige vode prema Zakonu o porezu na dohodak, primljene potpore neće predstavljati primitak. 


Turistička pristojba 

Ovlašćuje se ministar nadležan za turizam da pravilnikom, u uvjetima posebnih okolnosti, propiše odgodu ili oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe za obveznike plaćanja turističke pristojbe.
Pravilnik će  ministar  donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu  Zakona.


Zakon o komunalnom gospodarstvu 

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.


Grad Zagreb

 • Poduzetnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zagreba oslobađaju se plaćanja zakupnine. Rok plaćanja zakupnine za ožujak 2020. produžuje se na 90 dana.
 • Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti, utvrđeni iznos obveze komunalne naknade umanjit će se za 30%.
 • Poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju djelatnosti, a kojima je odlukom Stožera civilne zaštite obustavljen rad, oslobađaju se u potpunosti obveze komunalne naknade.
 • Korisnici javnih površina za postavljanje otvorene terase oslobađaju se plaćanja mjesečne naknade.
Ove mjere će se primjenjivati za razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja 2020.
Ukoliko će se pokazati potreba za nastavak ovih mjera, gradonačelnik će u cilju očuvanja poslovanja poduzetnika Grada Zagreba kao i radnih mjesta produžiti rok njihove primjene.

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.