Godišnji obračun poreza i prireza s isplatom plaće u prosincu 2020. godine

Temeljem odredbi čl. 47. Zakona o porezu na dohodak i čl. 25. Pravilnika o porezu na dohodak poslodavac je obavezan sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije  do 31.prosinca.

Godišnji obračun poreza na dohodak prilikom zadnje isplate plaće u godini obavezno sastavljaju:

  • poslodavci koji redovito isplaćuju plaće, ali je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito pa se u godišnjem obračunu, zbog izravnanja porezne osnovice odnosno zbog ravnomjernog godišnjeg oporezivanja, utvrđuje razlika poreza na dohodak za povrat ili razlika za uplatu manjeg uplaćenog poreza na dohodak 
  • poslodavci onih radnika koju su u tijeku poreznog razdoblja ostvarivali pravo  na isplatu neoporezivih naknada plaća zbog bolovanja na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili državnog proračuna odnosno oni koji su ostvarivali pravo na porodiljni, rodiljni dopust.

Ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito

Uvjeti za godišnji obračun:

  • da su radnici u radnom odnosu kod poslodavca tijekom cijele godine, od 1.siječnja do 31. prosinca
  • da radnici nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između općina i gradova koji su propisali plaćanje prireza na porez
Poslodavac utvrđuje godišnju obvezu poreza na dohodak umanjenjem ukupnih primitaka po osnovi nesamostalnog rada za: 
  • uplaćene doprinose za mirovinsko osiguranje iz osnovice i 
  • ukupni godišnji osobni odbitak radnika. 

Na utvrđenu poreznu osnovicu obračunava se porez na dohodak, primjenom propisanih poreznih stopa, i prirez ako je propisan za mjesto prebivališta odnosno boravišta poreznog obveznika.

Zatim, usporedbom godišnje porezne obveze i iznosa poreza i prireza koji je poslodavac uplatio pri isplati plaća tijekom godine, utvrđuje se razlika te zbog propisane obveze, vrši povrat ili uplata radi više ili manje uplaćenog poreza na dohodak i prireza.

Godišnja obveza poreza na dohodak za 2020. godinu utvrđuje se primjenom sljedećih poreznih stopa na utvrđenu poreznu osnovicu: 

Godišnja porezna osnovica Stopa
do 360.000,00 kn 24%
iznad 360.000,00 kn 36%

Izvor:
www.porezna-uprava.hr
Zakon o porezu na dohodak i pravilnik o porezu na dohodak

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.