E-komunikacija sa sudovima

Usporedno sa izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku koje su stupile na snagu 1.9.2019. (Nar. nov., br. 70/19) uvedena je obveza za sve pravne osobe (dakle i udruge) da najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja ovog zakona na snagu zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa (rok istječe 1.9.2020.).
Sve potrebne informacije za traženje pristupa dostupne su internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa  https://usluge.pravosudje.hr/komunikacija-sa-sudom/
Navedeno ministarstvo osigurava tehničke preduvjete za uslugu e-komunikacija, a dodatna tehnička pojašnjenja o korištenju ove usluge možete zatražiti na e-mail adresi ekomunikacija@pravosudje.hr


Usluga 'e-Komunikacija' omogućava: 

  • Slanje podnesaka i priloga sudu,
  • Zaprimanje sudskih pošiljaka
  • Udaljeni uvid u sudski predmet.

Da bi pravna osoba mogla koristiti usluge 'e-Komunikacije' mora imenovati osobu koja će je zastupati, a koja mora posjedovati: 

  • elektroničku vjerodajnicu sigurnosne razine 3 i više (za prijavu u sustav e-Građani),
  • kvalificirani elektronički potpis
  • te pravna osoba, kao i opunomoćenik trebaju biti upisane u interni registar kod Ministarstva pravosuđa.
Ukoliko ne posjedujete neku od navedenih vjerodajnica možete, bez plaćanja naknade, zatražiti izdavanje vjerodajnica mToken za e-Građane i/ili ePASS za e-Građane.  
Navedene vjerodajnice izdaje Financijska agencija (FINA). 
Pravne osobe koje ne zatraže pristup neće moći komunicirati sa sudovima u e-obliku. U tom slučaju primjenjivati će se odredba čl. 133.d Zakona o parničnom postupku: „Ako sud utvrdi da dostava elektroničkim putem nije moguća, dostavit će pismeno na drugi način i navesti razlog za takvu dostavu.“ 

Novosti

Predanim radom i brigom za klijente stvaramo dugoročne partnerske odnose

Naše usluge i rješenja

Proaktivnošću i jednostavnim rješenjima pomičemo granice i postižemo zajednički uspjeh.