Transferne cijene

Transferne cijene su važan instrument planiranja i kontrole poslovnog rezultata na razini grupe povezanih osoba

Poslovanje između povezanih osoba je zbog svojih specifičnosti podložno strogom i detaljnom nadzoru poreznih uprava. Posebna pozornost posvećuje se transfernim cijenama u poslovanju multinacionalnih kompanija radi direktne mogućnosti prelijevanja dobiti iz zemlje visokog u zemlje nižeg poreznog opterećenja. Transferne cijene predstavljaju cijene koje se zaračunavaju između povezanih osoba. Cijene između povezanih osoba moraju biti tržišne, te uvjeti moraju biti isti ili slični onima između nepovezanih osoba.

NAČELO NEOVISNOSTI

U cilju dokazivanja primjene načela neovisnosti kod određivanja transfernih cijena, povezana društva koja međusobno provode transakcije moraju sastaviti elaborat o transfernim cijenama te raspolagati adekvatnom dokumentacijom putem koje dokazuju načelo neovisnosti.

POVEZANE OSOBE

U smislu Zakona o porezu na dobit povezanim osobama se smatraju osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva.

Sukladno Općem poreznom zakonu ugovori i poslovni odnosi između povezanih osoba porezno će biti priznati samo onda ako bi i druge osobe koje nisu u takvom međusobnom odnosu pod istim ili sličnim okolnostima utvrdile takve ugovorne uvjete ili uspostavile takve poslovne odnose. Povezane osobe u smislu ovoga zakona su pravno samostalna društva kod kojih jedno društvo u drugom društvu ima izravno ili neizravno više od 50% udjela ili ima izravno ili neizravno većinska članska prava. Ove odredbe primjenjuju se i na ugovore i poslovne odnose između fizičkih osoba koje su poslovno povezane.

TRANSFERNE CIJENE SE PRIMJENJUJU NA POSLOVANJE

 1. povezanih osoba rezidenata i nerezidenata
 2. povezanih rezidenata ako jedna od povezanih osoba:

  – plaća porez na dobit po stopama koje su niže od propisane stope ili je oslobođena od plaćanja poreza na dobit
  – ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja
  – obavlja reinvestiranje dobiti tijekom razdoblja

 METODE UTVRĐIVANJA TRANSFERNIH CIJENA

 1. metoda usporedivih kontroliranih cijena
 2. metoda trgovačkih cijena
 3. metoda dodavanja bruto dobiti na troškove
 4. metoda podjele dobiti
 5. metoda neto dobitka